Nyheter

2019-03-10 – NYHETER FÖRENINGEN DALHALLA OPERA

NYA INTERIMSSTYRELSENS PÅGÅENDE SONDERINGARBETE FÖR FORTSATT OPERAPRODUKTION I DALHALLA

I december 2018 valdes vid ett extra föreningsmöte en ny interimsstyrelse för Föreningen Dalhalla Opera. Fram till nu har den nya styrelsens fokus legat på att sondera och resonera kring vad som skulle vara en realistisk framtida verksamhet i föreningen, innehållande såväl fullskalig opera med kör och orkester, verksamhet för barn och unga, konserter, spektakulära framträdanden som medverkan av lokala artister m.m. vid den för Dalarna som Sverige så unika utomhusscenen i kalkbrottet Dalhalla.

Den pågående sonderingen inbegriper i stort resonemang kring hög konstnärlig operaproduktion, budget och bidragsmöjligheter från stat, region och kommuner samt sponsring och privata bidrag. Styrelsen inser vikten av att man i föreningen bör kunna säkerställa en hållbar och långsiktig verksamhetsplanering och logistik samt att detta i sig är faktorer som kräver en nog så lång framförhållning gällande engagerande av artister, konstnärliga team och produktionsteam.

Den nya styrelsen är fylld av energi och vilja att söka gott samförstånd med lokal anknytning och ser positivt på olika möjligheter att genomföra aktiviteter som gynnar orten och tillgängliggörs lokalbefolkningen.
Dock menar samtidigt styrelsen, med hänsyn tagen till rådande ekonomi i föreningen och faktorerna gällande tidsaspekten för verksamhetsplanering och logistik, att sonderingsarbetet bör fortsätta. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna uppfylla ambitionen för innevarande år 2019 och har därför beslutat att rikta in sig på sommaren 2020 med löfte om att återkomma till berörda med ett nytt koncept.

Först som sist, tack alla för det stora engagemang som ni visar Föreningen Dalhalla Opera!

Karl-Magnus Fredriksson, Ordförande
Föreningen Dalhalla Opera

FDO – interimstyrelsens sammansättning 181220
Ordförande: Karl-Magnus Fredriksson/konstnärlig ledare, casting
Vice ordförande: Mira Bartov/konstnärligt råd, casting
Sekreterare: Torbjörn Eriksson/press och kommunikation
Kassör: Ola Stensson /juridiska och ekonomiska frågor
Vice sekreterare: Calle Friedner/ekonomiska frågor
Vice kassör: Charlotte Hellekant/konstnärligt råd
Ledamot: Kurt Blomquist /produktionsteknisk ledare

Suppleanter:
Ann-Christine Danhammar/projekt frågor
Camilla Högström/IT, webb & sociala medier frågor